ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า

(Privacy Notice – Customers)

บริษัท อีเว้นท์ไทย จํากัดบริษัท

อีเว้นท์ไทย จํากัด(“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสําคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด บริษัทจึงได้จัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(รวมเรียกว่า“การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คํานิยาม

1.1 "แอพพลิเคชั่น" หมายถึง EventPass Application ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทําขึ้นโดยบริษัท เพื่อนําเสนอEvent, Promotion และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้กับลูกค้า สามารถลงทะเบียนเข้างานEvent หรือสถานที่ต่างๆ สามารถซื้อตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สามารถใช้Application ในการเข้าร่วมทํากิจกรรมต่างๆในงานEvent เป็นต้น

1.2 "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่เป็นเป้าหมายในการดําเนินงานขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และหมายความรวมถึง ผู้เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผู้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆและ/หรือ ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆแล้วแต่กรณี รวมถึงผู้มีอํานาจดําเนินการแทนลูกค้าตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ใช้อํานาจปกครองของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

1.3 “ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง

1.3.1 "ข้อมูลส่วนบุคคล" (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลเพศ ที่อยู่ พิกัดการใช้งาน ความสนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นและอีเว้นท์ ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมในอีเว้นท์ เป็นต้น

1.3.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” (Sensitive data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด ซึ่งบริษัทต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้า หรือในกรณีที่บริษัทมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้ ต่อไปในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากไม่มีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก "ข้อมูลส่วนบุคคล" และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ “บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 2. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมัครลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชั่นกับบริษัทเท่านั้น

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ข้อ5ได้แก่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ ที่อยู่ พิกัดการใช้งาน ความสนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่น และอีเว้นท์ ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมในอีเว้นท์

ข้อ 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนของลูกค้าผ่านช่องทางการลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นของบริษัท โดยไม่คํานึงถึงช่องทางการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้

5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contract)

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา ในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น

- ใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง และการติดต่อสื่อสารไปยังท่าน

- ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และป้องการสแปม หรือการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

- ใช้เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่เราอาจส่ง หรือแสดงต่อท่านให้มีความเหมาะสมกับท่านเสนอการปรับแต่งตําแหน่งที่ตั้ง ส่งข้อมูลแจ้งเตือน และการแจ้งเตือน ทําคําสั่งซํ้า แนะนํารายการ และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของท่านในขณะที่กําลังใช้บริการ

5.2 ความยินยอม (Consent)

บริษัทจะขอความยินยอมจากลูกค้า กรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ขอความยินยอม หรือบริษัทไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้น เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากลูกค้าได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ใช่เพื่อทําการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย ทําการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายปรับปรุงการบริการให้ทันสมัย และข้อเสนอส่งเสริมการขายตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านพึงประสงค์

5.3 ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate interests)

- ใช้เพื่อทําความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทอย่างไร ทั้งในลักษณะโดยรวมและรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงบริการของบริษัท และตอบรับต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอพพลิเคชั่นของบริษัท

ข้อ 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนําส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้

6.1 ภายในบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยหรือนําส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามความจําเป็นและเหมาะสม

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

- ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบริษัท ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัท หรือเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล

- ฝ่ายหรือทีมสนับสนุนต่าง ๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงิน, เป็นต้น

6.2 ภายนอกบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนําส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกในบริษัทดังนี้

(1) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น ผู้จัดงาน (Organizer) ที่ใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัท ผู้สนับสนุน (Sponsor) และร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท

(2) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือคลาวด์ (Cloud) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ

(3) เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล หรืออินสตาแกรม

(4) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้ดูแลควบคุม หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

(5) ที่ปรึกษามืออาชีพด้านต่างๆ เช่น ผู้ให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้ให้คําปรึกษาด้านอื่นซึ่งข้องเกี่ยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจ และ การพิพาทหรือเรียกร้องทางกฎหมาย

(6) บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(7) บุคคลภายนอกอื่นๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่น ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบและ/หรือ ข้อมูลอาจจะถูกเปิดเผยให้ผู้จัดงาน(Organizer) ที่ใช้แอพพลิเคชั่น และอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์(Server) หรือคลาวด์(Cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจําเป็นและเหมาะสมและบริษัทจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ข้อ 7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

7.1 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานตราบเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความจําเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องเก็บรวบรวม ใช้และประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

7.2 บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทําให้ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอื่นเพื่อจํากัดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตามคําขอของลูกค้าให้บริษัททําการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อ 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

8.1 ท่านมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมหากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าอยู่

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคําขอของท่านหากการเข้าถึง และขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคําสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

(3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่บริษัทได้จัดทําข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งลูกค้าเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายกําหนด

(4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทําขึ้นเพื่อการดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสําคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณีนอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

(5) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

(6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน

(7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(8) สิทธิร้องเรียนท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทําในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากลูกค้ามีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดติดต่อบริษัท โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ11. ของประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้าฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ได้ทําการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ามีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคําร้องขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทได้รับคําร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดําเนินการตามคําร้องขอดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายกําหนด

8.2 บริษัทมีสิทธิทั้งปวงและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับเพื่อดําเนินการตามคําร้องขอ หรือปฏิเสธคําขอของลูกค้า

การใช้สิทธิของลูกค้าตามข้อ8.1 อาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มีบางกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิข้างต้นของลูกค้าได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธคําขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ลูกค้าทราบด้วย

ข้อ 9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้เป็นปัจจุบันสมํ่าเสมอ เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และให้การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานและความคล่องตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปกป้อง การสูญหายและการเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทจะนํามาตรการต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมาใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสารก็ตาม

ข้อ10. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า

บริษัทจะทําการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้าเป็นประจําเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวที่สําคัญใด ๆ พร้อมกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ข้อ 11. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังนี้

สถานที่ติดต่อ :บริษัท อีเว้นท์ไทย จํากัด เลขที่47/313 อาคารไคตัค ชั้น5 ถนนป๊อปปูล่า อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี11120
อีเมล์ :dpo@eventthai.com

ข้อ 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและ การตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ท่านได้อ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยตลอดแล้วและท่านให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจํากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีผูกพันตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทอยู่ทั้งนี้ ท่านทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว